Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Roman Slobodník ESCOM s.r.o. , ČSA 20, 97401 Banská Bystrica
IČO: 44562829 DIČ: 2022736177 IČ DPH: SK2022736177

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 15286/S
e-mail:
reklamambb@reklamabb.sk
tel.: +421 905 266 044
web:
www.reklamabb.sk

 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ
 • Účelom spracovania Vašich osobných údajov je online objednanie sa/ rezervovanie termínu za účelom podstúpenia Vami vybraného ošetrenia.
 • Účelom spracúvania sú aj marketingové účely (marketingové oslovovanie – priamy marketing) t. j. poskytovanie komplexných informácii o našich produktoch a službách, zasielanie noviniek, a to elektronickými prostriedkami – newsletter.

Právny základom spracúvania na uvedené účely sú súhlas dotknutej osoby.

 1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov
 • Roman Slobodník ESCOM s.r.o., so sídlom ČSA 20, 97401 Banská Bystrica
 1. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov je osem (8) rokov odo dňa udelenia súhlasu (ak povinnosť uchovávať Vaše osobné údaje po dlhšiu dobu nevyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov) alebo do odvolania súhlasu.

 1. Informácia o právach dotknutých osôb

Dotknutá osoba (osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) má právo:

 • na prístup k údajom podľa čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (v texte aj „Nariadenie“), a to najmä (i) právo na potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, právo na prístup k týmto osobným údajom a (ii) informácie o účele spracúvania, o kategóriách dotknutých osobných údajov, o príjemcoch alebo o kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcoch v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách, ak je to možné, o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériách na jej určenie, o existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu, o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, o akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj, o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň o zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu, (iii) právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia týkajúcich sa prenosu, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, (iv) právo na bezplatnú kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú (za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom; ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob) – právo získať takúto kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
 • na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia, a to bez zbytočného odkladu, a právo na doplnenie neúplných osobných údajov podľa cit. článku Nariadenia, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
 • na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie) podľa čl. 17 Nariadenia, a to bez zbytočného odkladu, a za predpokladu, že (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, (ii) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, (iii) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia, (iv) osobné údaje sa spracúvali nezákonne, (v) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, (vi) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia; uvedené sa neuplatní, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné z dôvodov vymedzených v článku 17 ods. 3 Nariadenia.
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 Nariadenia, ak (i) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, (ii) je spracúvanie protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, (iii) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, (iv) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 • na prenosnosť osobných údajov podľa článku 20 Nariadenia – dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, (i) ak sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a (ii) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 Nariadenia – Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak je spracúvanie založené na čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založených na súhlase pred jeho odvolaním.
 • podať sťažnosť dozorovému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Čo Vám Ponúkame

Čo Vám Ponúkame

 
- viditeľnú a účinnú reklamu
- komplexnú reprezentáciu Vašej firmy
- ideálny pomer cena/výkon Vašej reklamy
 
Reklamné pútače, polepy, svetelná reklama, roll-upy dnes patria ku klasickýma a najčastejšie zaužívaným formám reklamy.
 
Medzi najčastejšie používané reklamné pútače patria PVC dosky s potlačou a bannery.
Pomocou samolepiacich fólií realizujeme polep automobilov alebo výkladov.
 
Pri realizácii používame širokú škálu farebných fólií alebo plnofarebne potlačenej fólie.
 
Ďalším zaujímavým a v dnešnej dobe často použivana 3D reklama či už z PVC alebo tvrdeného polystyrénu. Najčastejšie sa používaju na budovách alebo aj v interiéri ako sú recepcie alebo zasadacie miestnosti.
 
Ďalší moderný reklamný prvok, ktorý sa líši od klasickej reklamy a má väčšiu schopnosť upútať zákazníka je svetelná reklama.
 
Pre konkrétne informácie ohľadom Vášho budúceho projektu prosíme Vás aby ste sa s nami spojili telefonicky na 0905 266 044.
 
Ak chcete byť kontaktovaný cez email poprosili by sme o Vašu mailovú adresu ktorú môžete poskytnúť pod týmto článkom.

You have Successfully Subscribed!

Výhody reklamy na sociálnych sieťach

 
- budovanie pozitívneho obrazu Vašej firmy
- možnosť reklamných kampaní
- priamy kontakt so zákazníkom
- Vašu reklamu vidí len Vami určená cieľová skupina
 
Sledujeme moderné trendy a novinky a preto je firemný profil na Facebooku alebo Instagrame už dávno nie je možnosť ale takmer nutnosť.
 
Sociálne siete prinášajú do firemnej komunikácie nový rozmer a priamu interakciu so zákazníkom.
 
Viac ako polovina uživateľov sociálnych sietí sa pripájajú každý deň a so svojimi priateľmi zdielajú informácie, fotky, videa alebo posielajú správy.
 
Týchto uživateľov Vám pomožeme osloviť. V dnešnej dobe úspešne spravujeme niekoľko desiatok firemných profilov.
 
Pre konkrétne informácie ohľadom Vášho budúceho projektu prosíme Vás aby ste sa s nami spojili telefonicky na 0905 266 044.
 
Ak chcete byť kontaktovaný cez email poprosili by sme o Vašu mailovú adresu ktorú môžete poskytnúť pod týmto článkom.

You have Successfully Subscribed!

Ďalšie naše služby

 
- grafické práce
- webové práce
- foto a video
 
Ďalšími našimi službami pre našich zákazníkov su grafické práce, kde sa pre Vás snažíme prinášať nové trendy, ktoré prenášame do zákaziek.
 
Realizujeme tvorbu loga, dizajn manuály, katalógy, letáky a veľa ďalšíchod základnej myšlienky až po konečnú realizáciu.
 
V dnešnej dobe je webová prezentácia nevyhnutnosťou a su viac ako elektronická vizitka ale je vstupmou bránou do pre nadviazanie obchodného vzťahu s klientom a aktívnym článkom predaja. Pri tvorbe využivame WordPress, ktorý je je ideálny pre kvalitný web. 
 
Reklamné a produktové fotografie nie su len slačenie spúšte na fotoaparáte. Pre kvalitnu a učelnú fotografiu treba urobiť kvalitnú prípravu až po samotné fotenie až po profesionálnu upravu fotografií a videií.
 
Precízne spracovanie a úprava surových dát z fotoaparátu sú v digitálnej dobe neodmyslitelnou súčastou našich profesionálnych fotografických služieb
 
Pre konkrétne informácie ohľadom Vášho budúceho projektu prosíme Vás aby ste sa s nami spojili telefonicky na 0905 266 044.
 
Ak chcete byť kontaktovaný cez email poprosili by sme o Vašu mailovú adresu ktorú môžete poskytnúť pod týmto článkom.
 

You have Successfully Subscribed!